Zavolajte nám

Odmena advokáta


Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Uvedená vyhláška ustanovuje spôsob určenia odmeny advokáta, ktorá v prvom rade závisí od dohody advokáta s klientom, ale aj od počtu úkonov právnej služby vo veci samej. Pre zistenie orientačnej ceny konkrétneho právneho problému a jeho riešenia mi prosím pošlite požiadavku s popisom právneho problému.

Prvá konzultácia klienta s advokátom, počas ktorého klient predostrie svoj právny problém alebo požiadavku právnych služieb, je bezplatná.

V zmysle vyhlášky o odmene advokáta odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Pokiaľ k dohode nedôjde, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene.

S advokátom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania, ktoré môžu byť aj skombinované:

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálnu odmenu je môže dohodnúť

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Táto forma odmeny sa odporúča v prípade, ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Tarifná odmena

Tarifná odmena advokáta sa vypočíta podľa počtu reálny vykonaných úkonov právnej služby. Výška jedného úkonu právnej služby sa stanový podľa hodnoty veci v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách za poskytovanie právnych služieb. Podľa uvedeného základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby (za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby) je:

Tarifná hodnota veci:Výška jedného úkonu právnej pomoci:
do 165,97 eura 16,60 eura
nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura + 1,66 eura
za každých aj začatých 33,19 eura
prevyšujúcich sumu 165, 97 eura
nad 663,88 eura do 6.638,78 eura 41,49 eura + 9,96 eura
za každých aj začatých 331,94 eura
prevyšujúcich sumu 663,88 eura
nad 6.638,78 eura do 33.193,92 eura 220,74 eura + 16,60 eura
za každých aj začatých 1.659,70 eura
prevyšujúcich sumu 6.638,78 eura
nad 33.193,92 eura 486,29 eura + 6,64 eura
za každých aj začatých 3.319,39 eura
prevyšujúcich sumu 33.193,92 eura

Za úkon právnej služby treba považovať napríklad:

  • prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby
  • spísanie žaloby
  • písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej
  • vypracovanie právneho rozboru veci
  • rokovanie s protistranou
  • spísanie návrhu na predbežné opatrenie

Kontakt

JUDr. Katalin Némethová

Advokátska Kancelária

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK č.: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Google

Nájdete nás na adrese:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo, Slovakia