Zavolajte nám

Právne Služby


Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len "právne služby").

§ 1 ods. 1 zákona o advokácii

Vykonávam všeobecnú právnu prax, svojim klientom poskytujem komplexné právne služby, medzi ktorými patrí zastupovanie klienta pred súdom, štátnymi alebo inými orgánmi verejnej moci, ako i pred exekútorskými úradmi. Ďalej vypracúvam zmluvy a dohody, žaloby, právne podania, odvolania a sťažností. Poskytujem právnu pomoc aj v obchodnoprávnych veciach, pri založení obchodných spoločností, vykonanie zmien zápisov v obchodných spoločnostiach alebo zrušenie obchodných spoločností.

V zmysle vyššie uvedeného poskytujem právne služby najmä v nasledovných oblastiach práva: občianske právo, dedičské právo, rodinné právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, pozemkové právo, autorské právo.

Občianske právo

Je zrejmé, že občianske právo sa najviac dotýka každodenného života občana. V rámci právneho poradenstva a poskytovania právnych služieb v oblasti občianskeho práva zastupujem klienta vo všetkých druhoch konania podľa Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, v rámci ktorého vypracujem a podám návrh na začatie konania, žalobu, odvolanie, sťažnosť a iné podania. Ďalej vypracujem všetky typy zmlúv alebo dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov ako kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o dielo, nájomnú zmluvu atď. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podávam návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva manželov. Podobne poskytujem právne služby vo vzťahoch podielového spoluvlastníctva.

Dedičské právo

Dedičské právo je súčasťou občianskeho práva. V rámci dedičského práva poskytujem právne poradenstvo, ako i zastupujem klienta v dedičskom konaní.

Rodinné právo

Poskytujem právne služby (zastupovanie, vypracovanie a podanie návrhu na začatie konania, odvolania a pod.) v konaniach vyplývajúcich zo zákona o rodine, a to najmä v konaniach o

 • rozvod manželstva
 • úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
 • úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, napr. v prípade zverenia; výživa a úprava styku
 • zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • zvýšení a znížení výživného na maloleté dieťa
 • úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • vymáhaní dlžného výživného na maloleté dieťa

Okrem zastupovania vo vyššie uvedených konaniach, vypracúvam rodičovské dohody uzavretých podľa zákona o rodine o úprave styku rodičov k maloletým deťom a dohody o úprave výživného rodičov.

Pracovné právo

Poskytujem právne poradenstvo pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca, ďalej zastupujem klienta vo všetkých druhoch konaní v oblasti pracovného práva, vypracujem žaloby a iné podania podľa Zákonníka práce. Okrem uvedeného vypracujem alebo kontrolujem zmluvy a iné jednostranné právne úkony (napr. výpoveď z pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru) alebo dvojstranné právne úkony (napr. pracovnú zmluvu, dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohodu o skončení pracovného pomeru).

Obchodné právo

Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva zahŕňa:

 • právne poradenstvo pre fyzické a právnické osoby
 • založenie a vznik obchodných spoločností
 • vykonanie zmien v obchodných spoločnostiach (napr. v spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti)
 • zrušenie obchodných spoločností
 • vypracovanie zakladajúcich dokumentov (napr. zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy, stanov)
 • ohlásenie živností alebo vybavovanie iných licencií
 • zabezpečenie zápisu novej obchodnej spoločnosti alebo zápisu zmien obchodnej spoločnosti do príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo do iného osobitného registra
 • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, vnútorných predpisov alebo smerníc obchodných spoločností
 • konkurzné konania (vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlásenie pohľadávok, zastupovanie)
 • vypracovanie jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka: návrh na začatie konania, podanie žaloby, vypracovanie sťažnosti a iných podaní
 • vymáhanie pohľadávok
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých typov zmlúv alebo iných právnych úkonov uzavretých podľa Obchodného zákonníka (napr. kúpna zmluvy, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve)
 • zastupovanie v konaniach podľa Obchodného zákonníka

Správne právo

Poskytujem právne poradenstvo a zastupujem klienta v správnom konaní podľa Správneho poriadku, ako aj vypracuvávam jednostranné právne úkony v oblasti správneho práva.

Pozemkové právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pozemkového práva zahŕňa zastupovanie klienta v katastrálnom konaní, ďalej vypracujem alebo skontrolujem všetky typy zmlúv a dohôd týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o prevode vlastníctva bytu) ako i jednostranných právnych úkonov (napr. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, vypracovanie odvolania a iných právnych podaní).

Autorské právo

V rámci právnych služieb v oblasti autorského práva vypracujem všetky typy zmlúv alebo iné právne úkony uzavretých alebo vyhotovených podľa autorského práva (napr. zmluvy o vytvorení diela, licenčnej zmluvy).


Kontakt

JUDr. Katalin Némethová

Advokátska Kancelária

 Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

   +421 905 558 085    ak.nemethova@gmail.com

SAK č.: 6361

IČO: 42212561

DIČ: 1082596790


Google

Nájdete nás na adrese:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo, Slovakia