Zavolajte nám

Aktuality


Novela Zákonníka Práce

Po prelomení veta prezidenta SR Andreja Kisku začala novela Zákonníka Práce platiť od 1. marca 2015. Pôvodne mala platiť už začiatkom tohto roka, ale veto prezidenta jej účinnosť posunula o tri mesiace. Novela bola schválená v pôvodnom znení a týka sa najmä oblasti dočasného pridelovania zamestnancov, ich mzdových podmienok a má zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi agentúrami dočasného zamestnávania a zamestnávateľmi.

Čítať ďalej

Novela Občianskeho súdneho poriadku

Národná rada SR 27. novembra 2014 prijala uznesenie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Dôvod predmetnej novelizácie súvisí s prijatím Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol podpísaný Slovenskou republikou dňa 2. októbra 2013. Protokolom dochádza k rozšíreniu právomocí Európskeho súdu pre ľudské práva vydávať poradné stanoviská. Nová právomoc má umožniť objasniť jednotlivé ustanovenia Dohovoru a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň posilniť súčinnosť medzi Európskym súdom pre ľudské práva a štátnymi orgánmi. Táto novela občianskeho súdneho poriadku nadobudla účinnosť 1.1.2015.

Čítať ďalej

Zmeny pri spotrebiteľských zmluvách

Pri poskytnutí peňažných prostriedkov, čo sa týka spotrebiteľskej zmluvy, sa môže od spotrebiteľa požadovať odplata, ktorá nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú sa pri tomto poskytnutí peňažných prostriedkov môže od spotrebiteľa vyžadovať.

Čítať ďalej

Práva a povinnosti pri materskej a rodičovskej dovolenke

Na materskú dovolenku nastupujú ženy najskôr 8 a najneskôr 6 týždňov pred pôrodom.
Podľa ustanovenia § 166 až 169 Zákonníka práce má žena nárok na materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov. V prípade osamelej ženy je to o tri týždne viac, čiže 37 týždňov. Nárok na dlhšiu materskú v trvaní 43 týždňov majú ženy, ktoré porodia dvojičky, trojičky a viac. Pri osvojení dieťaťa je to 22 týždňov odo dňa, kedy si dieťa osvojili a prevzali.

Čítať ďalej

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov-novela zákona

Dňa 01.07.2014 sa prijala novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.10.2014.
Novelou boli zavedené nové pojmy, ktorými sú:

Čítať ďalej

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nadobudne účinnosť 13.júna 2014.

Čítať ďalej

Nový zákon o krátkodobom nájme bytu

Národná rada SR schválila zákon o krátkodobom nájme bytu dňa 19. marca 2014. Nový zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2014, pričom všetky nájomné zmluvy uzavreté pred uvedeným dátumom sa budú spravovať podľa právneho stavu účinného pred 1. májom 2014.

Čítať ďalej

Nájdete nás na adrese:

Nám. sv. Imricha 923/21,
943 01 Štúrovo, Slovakia