Zavolajte nám

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Nadobudne účinnosť 13.júna 2014.

Zákon sa nevzťahuje na niektoré zmluvy, ako napr. zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie finančných služieb, alebo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho

b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho

c) uzavretú v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho

d) uzavretú počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou

Definícia zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá iba prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, hlavne využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Predávajúci bude povinný poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, informovať spotrebiteľa napr. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, informovať o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne kedy môže odstúpiť od zmluvy, o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Musí poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy v prípade uplatnenia práva na odstúpenie a vyplnené poučenie.

V prípade zmluvy uzavretej na diaľku bude musieť predávajúci poskytnúť informácie na trvanlivom nosiči, napr. na CD, v e-maily, a v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Zmluva bude musieť obsahovať tieto informácie a zmeny môžu nastať len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Povinnosti sa budú primerane vzťahovať aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Pred uzavretím zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, je predávajúci povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť tieto informácie:

1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,

2. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

3. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy

4. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy

Pred elektronickým odoslaním objednávky je predávajúci povinný spotrebiteľa znovu oboznámiť týmito informáciami.

Povinnosťou predávajúceho bude tiež zabezpečiť výslovný súhlas spotrebiteľa s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Nesplnením tejto povinnosti by sa mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu a spotrebiteľ nebude povinný cenu uhradiť.

Predávajúci bude musieť pred uzavretím zmluvy poskytnúť aspoň nejaké informácie v prípade, ak by poskytnutie informácií nebolo možné z technického hľadiska, ako:

1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby

2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná

3. informáciu týkajúcu sa celkovej sumy

4. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy

5. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy

Ak sa má začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci bude povinný od spotrebiteľa získať výslovný súhlas so začatím tohto poskytovania, ako aj vyhlásenie spotrebiteľa, že bol poučený o skutočnosti, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Ak sa to nestane, predávajúci pri odstúpení od zmluvy nemôže od spotrebiteľa vyžadovať úhradu za poskytnuté plnenie. V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas spotrebiteľa zaznamenaný na trvanlivom nosiči.

Na začiatku každého telefonického rozhovoru musí predávajúci oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje, obchodný zámer a pri odplatnej zmluve aj povinnosť zaplatiť za tovar alebo službu a za iné náklady, napríklad za dodanie tovaru. Počas telefonického rozhovoru nemožno zmluvu uzavrieť ústne, musí byť uzavretá písomne. Ak spotrebiteľ dal súhlas s obsahom zmluvy elektronickými prostriedkami, považuje sa aj to za písomne uzavretú zmluvu. Na zmenu už uzavretej zmluvy telefonicky bude predávajúci povinný oboznámiť spotrebiteľa s údajmi ale na platnosť zmluvy, ktorou sa mení už uzavretá zmluva, postačí telefonické dojednanie.

Povinnosťou predávajúceho bude aj poskytnutie potvrdenia po uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať tie informácie, ktoré neposkytol na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy a bude mu musieť poskytnúť tiež potvrdenia. Uzavretú zmluvu alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdenia bude predávajúci povinný odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na trvanlivom nosiči. Bude ich musieť poskytnúť predávajúci spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy, pri zmluve uzavretej na diaľku najneskôr spolu s dodaním tovaru.

Zmenou je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo súčasných 7 dní na 14 dní. Predávajúci musí včas a riadne oboznámiť spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, ak tak neurobí bude mať spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

  • prevzatia tovaru
  • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
  • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

Po dodatočnom poskytnutí informácií o práve na odstúpenie od zmluvy, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak tak neurobí ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nebude môcť odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad predaj kníh, predaj alkoholických nápojov za ustanovených podmienok, alebo poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel.

Ak si spotrebiteľ bude chcieť uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bude musieť odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči, alebo použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

Ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty, lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za platnú. V takých prípadoch, keď spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy nie je možné doručiť adresátovi , alebo keď sa pochybuje či bolo oznámenie predávajúcemu skutočne doručené sa bude oznámenie o odstúpení od zmluvy považovať za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu. Predávajúci bude mať povinnosť ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej funkcie alebo formulára na webovom sídle predávajúceho poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Tým sa zruší aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Spotrebiteľ bude znášať dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci má povinnosť pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom vrátiť spotrebiteľovi všetky platby ktoré od neho prijal najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nebude povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady.

Spotrebiteľ bude povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, bude oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, a to až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Spotrebiteľ bude pri odstúpení od zmluvy znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Spotrebiteľ nebude povinný platiť za:

  • služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie alebo spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby
  • úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa alebo spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie

Povinnosťou spotrebiteľa bude počas lehoty na odstúpenie od zmluvy manipulovanie s tovarom s náležitou starostlivosťou.

Oznámenie konania predajnej akcie ústrednému inšpektorátu sa nebude vzťahovať na predajnú akciu, ktorá sa uskutočňuje pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, a počas ktorej dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo služieb na základe ponukového katalógu predávajúceho, ak:

  • má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho
  • v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
  • počas predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na predaj výlučne tovar alebo služby uvedené v ponukovom katalógu

Zákon tiež zakazuje organizátorovi predajnej akcie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie zabezpečil organizátor alebo predávajúci.

Horná hranica pokuty za porušenie ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je vo výške 16.500 Eur. Dolná hranica pokuty je vo výške 100 Eur. Ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, môže sa zvýšiť horná hranica sadzby pokuty na dvojnásobok.