Zavolajte nám

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov-novela zákona

Dňa 01.07.2014 sa prijala novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.10.2014.

Novelou boli zavedené nové pojmy, ktorými sú:

Prevádzka – činnosti a prostriedky na pravidelné udržiavanie spoločných častí a zariadení domu, príslušentva, revízie technických zariadení, servisné kontroly.

Údržba – zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva, odstránenie nedostatkov.

Oprava – odstránenie opotrebovania a poškodenia spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu.

Rekonštrukcia – zmena kvality alebo technických parametrov spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva.

Modernizácia – obnova, zlepšenie, rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva, ide o efektívnejšie riešenie ako pri údržbe a oprave.

Správca musí predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, vyúčtovanie na opravy, údržbu, použitie fondu prevádzky, inak nemá nárok na platby za správu, až kým ich nepredloží a taktiež musí predložiť do 30.11. bežného roka ročný plán opráv na nasledujúci rok.

Správca má tiež povinnosť priebežne zverejňovať v dome postup pri obstarávaní tovarov a služieb na údržbu, opravy, rekonštrukcie, ktoré sú spojené so správou domu, ako aj cenové ponuky.

Správcovia budú oprávnení spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú nedoplatky na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby, opráv a na úhradách za plnenie aspoň 500,- EUR.

Povinnosťou správcu bude aj bez súhlasu vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov zabezpečiť odstránenie chýb alebo porúch technického zariadenia bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok.

Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sa zohľadní miera využívania spoločných častí a zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nevyužíva sa nebude môcť domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov budú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených revíziami, inak budú zodpovedať za vzniknuté škody ako aj povinní umožniť vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi spoločenstva za účelom kontroly dodržiavania stavebného zákona. Ak to neumožní, bude vykonávanie stavebných úprav oznámené stavebnému úradu.

Povinnosťou vlastníkov bytov bude hlásenie počtu osôb, ktoré sa v byte zdržiavajú, všetky zmeny v počte osôb užívajúcich byt súvisle počas obdobia minimálne dvoch mesiacov.

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov musí byť oznámená vlastníkom v písomnej forme, doručená najmenej 5 pracovných dní pred dňom konania schôdze. Na schôdzi na prijatie rozhodnutia vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných. Uznášaniaschopná je schôdza vtedy, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pri rozhodovaní o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale sa bude vyžadovať popri dvojtretinovej väčšine hlasov všetkých vlastníkov aj súhlas všetkých vlastníkov na najvyššom poschodí.

Každý prehlasovaný vlastník má právo obrátiť sa na súd, kde sa lehota podania predĺžila z 15 dní na 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania a môže sa domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.