Zavolajte nám

Novela Zákonníka Práce

Po prelomení veta prezidenta SR Andreja Kisku začala novela Zákonníka Práce platiť od 1. marca 2015. Pôvodne mala platiť už začiatkom tohto roka, ale veto prezidenta jej účinnosť posunula o tri mesiace. Novela bola schválená v pôvodnom znení a týka sa najmä oblasti dočasného pridelovania zamestnancov, ich mzdových podmienok a má zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi agentúrami dočasného zamestnávania a zamestnávateľmi.

Čo bude vlastne novela Zákonníka práce obsahovať?

1.Definuje sa pojem "dočastný zamestnávateľ"

V paragrafe § 40 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „ Užívateľský zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pridelí na výkon práce zamestnanca v pracovnom pomere.“.

Okrem toho sa zavádza : obmedzenú dĺžku dočastného pridelenia na najviac 24 mesiacov

obdobie zahŕňa aj maximálne štyri predĺženia alebo dohody

2. Zavádzajú sa rovnaké podmienky pre agentúrnych zamestnancov

Táto novela Zákonníka práce zavádza princíp spoločnej zodpovednosti medzi užívateľským zamestnávateľom a agentúrou za dodržiavanie mzdových podmienok. Výsledkom by malo byť rovnaké mzdové ohodnotenie dočastných zamestnancov a interných zamestnancov zamestnávateľa ak vykonávajú rovnakú alebo veľmi podobnú činnosť.

3. Dopĺňajú sa výpovedné dôvody

Pribúdajú výpovedné dôvody, ktoré môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveďou a to v § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu“.

4. Prezumcia dočasného pridelenia a zákaz výkonu rizikovej práce

Medzi ďalšie dôležité novinky, ktoré prináša táto novela je v praxi často vyskytujúca sa situácia, keď sa výkon práce do značnej miery podobá agentúrnemu zamestnávaniu. V tomto prípade sa to bude považovať za dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi. Zákaz pridelovania zamestnancov na výkon rizikovej práce (zaradenej do 4. kategórie) je vzhľadom na zvýšené riziká a nedostatočné zaškolenie dočasných zamestnancov vítanou zmenou pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5. Práva a povinnosti zamestnávateľov

Zníži sa počet pridelení k jednému zamestnávateľovi z pôvodných piatich na štyri. Medzi povinnosti zamestnávateľa pripúda nutnosť v pracovnej zmluve s dočastným zamestnancom zabezpečiť, aby :

a - miesto výkonu zamestnania bolo totožné s miestom pridelenia

b - trvanie dočasného pridelenia bude dohodnuté dátumom jeho skončenia, čiže konkrétnym dňom