Zavolajte nám

Zmeny pri spotrebiteľských zmluvách

Pri poskytnutí peňažných prostriedkov, čo sa týka spotrebiteľskej zmluvy, sa môže od spotrebiteľa požadovať odplata, ktorá nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú sa pri tomto poskytnutí peňažných prostriedkov môže od spotrebiteľa vyžadovať.

Odplatu tvrorí úrok, poplatky a iné náklady dohodnuté v spotrebiteľskej zmluve a vyjadruje sa v percentách zo sumy peňažných prostriedkov za rok, ktoré sú obsiahnuté v zmluve, súčtom plnení za jeden rok:

  • Opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka
  • Jednorazové plnenie v percentách sa považuje za plnenie za rok
  • Opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa považuje za plnenie za rok

Plnenia peňažnej formy sa prepočítavajú na percentá zo sumy peňažných prostriedkov v zmluve:

  • Opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, vydelí sa sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100
  • Jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve a vynásobí sa číslom 100
  • Opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí sumou dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve a vynásobí sa číslom 100

Plnenia vo forme percent z inej sumy ako je suma peňažných prostriedkov dohodnutých v zmluve:

  • Opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka a vynásobí sa podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve
  • Jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve
  • Opakujúce sa plenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie a sumy dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve

Pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie odplata prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov. Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty sa použije priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk.

V prípade poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace, alebo ktorých výška nepresiahne 100,- EUR, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy dohodnutých peňažných prostriedkov v zmluve – 30 % ročne.

Pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, keď súčasťou odplaty je aj havarijné poistenie, vtedy je najvyššia prípustná výška odplaty 2,5 násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov.

Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve v prípade písomnej formy musí byť najmenej 1,9 mm.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach je za klenoty, peniaze a iné cennosti limitovaná do výšky 332,- EUR.

V prípade omeškania spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú sankcie spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov, pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania.