Zavolajte nám

Práva a povinnosti pri materskej a rodičovskej dovolenke

Na materskú dovolenku nastupujú ženy najskôr 8 a najneskôr 6 týždňov pred pôrodom.

Podľa ustanovenia § 166 až 169 Zákonníka práce má žena nárok na materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov. V prípade osamelej ženy je to o tri týždne viac, čiže 37 týždňov. Nárok na dlhšiu materskú v trvaní 43 týždňov majú ženy, ktoré porodia dvojičky, trojičky a viac. Pri osvojení dieťaťa je to 22 týždňov odo dňa, kedy si dieťa osvojili a prevzali.

Povinnosťou ženy pred nástupom na materskú dovolenku v prípade zamestnanosti, je najmenej jeden mesiac pred nástupom písomne oznámiť zamestnávateľovi približný deň nástupu na materskú. Počas obdobia materskej dovolenky sa na matku vzťahuje ochranná doba, počas ktorej nesmie dostať výpoveď, vzniká jej nárok na riadnu dovolenku.

Tlačivo potvrdené lekárom musí žena pred nástupom na materskú dovolenku odovzdať v prípade nezamestnanosti na Úrad práce, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, v prípade zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je potom povinný do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni ako aj zdravotnej poisťovni začiatok čerpania materskej dovolenky.

Po narodení dieťaťa vzniká nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, podmienkou ktorého je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt na Slovensku. Ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní - je to suma 829,86 EUR, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho, alebo ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho, ktoré sa nedožilo 28 dní – je to suma 151,37 EUR, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma 829,86 je zvýšená o 75,69 EUR na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, v prípade viac súčasne narodených detí – je to suma 110,36 EUR.

Rodič má tiež nárok aj na prídavok na dieťa, vo výške 23,52 EUR, prípadne aj na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,02 EUR, podmienkou čoho je, že o dieťa sa musí starať, a musia mať spolu s dieťaťom trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, a v prípade príplatku musia spĺňať ešte ďalšie podmienky.

Matka má počas materskej dovolenky nárok na materské, ak je nemocensky poistená, a bola nemocensky poistená najmenej 270 dní aj v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Jeho výška sa vypočíta z príjmu matky v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom jej vznikol nárok na materské – 65 % vymeriavacieho základu.

V prípade, ak sa matka rozhodne pracovať počas materskej dovolenky, vznikne jej nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktoré sa vypláca do 3. roku dieťaťa alebo do 6. roku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je až do 230,- EUR – ak matka preukáže svoje výdavky, v opačnom prípade je to 41,10 EUR.

Rodičovská dovolenka vzniká po skončení materskej dovolenky, ak matka nenastúpi do zamestnania, ktorá trvá až do troch rokov dieťaťa, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je táto možnosť až do šiestich rokov dieťaťa. V záujme rodiča je potrebné písomne žiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.

Povinnosťou rodiča je najmenej jeden mesiac pred nástupom na rodičovskú dovolenku oznámiť túto skutočnosť písomne svojmu zamestnávateľovi. Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a preto matka musí potrebné formuláre doručiť na príslušný úrad a nástup na rodičovskú dovolenku oznámiť aj zdravotnej poisťovni.

Ochranná doba sa na matku vzťahuje aj počas rodičovskej dovolenky.

Výška rodičovského príspevku je:

- 203,20 EUR

- 203,20 EUR zvýšený o 50,80 EUR, ak sa súčasne narodia dve deti a viac a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa

- 203,20 EUR, znížený o 50 % v prípade starostlivosti o dieťa, ktoré neplní povinnú školskú dochádzku

Ak sa matke skončí rodičovská dovolenka, môže sa vrátiť naspäť do zamestnania, alebo si dohodne neplatené voľno, zostane nezamestnaná alebo bude samostatne zárobkovo činná osoba.

Od 1. februára 2014 je povinnosťou rodičov po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny akým spôsobom a kde bude starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečovaná.